Algemene voorwaarden SHOP Studio MEK

Bestellen
Voeg de door jou gekozen producten toe aan je winkelwagen. Als je klaar bent met shoppen, klik je op het winkelmandje, hier kun je je bestelling overzien, bevestigen en overgaan tot betaling.

Alle genoemde prijzen op www.studiomek.nl/shop zijn incl. BTW.

Betalen
Wanneer je je bestelling afrondt en akkoord bent gegaan met de Algemene Voorwaarden, kun je betalen met het online betalingssysteem iDeal. De transactiekosten zijn bij de verzendkosten inbegrepen. De betalingen worden verzorgd door Mollie Payments. Nadat de betaling heeft plaatsgevonden, ontvang je je orderbevestiging per e-mail en sturen wij jouw pakketje naar je toe.

Verzendkosten
De verzendkosten worden berekend op basis van de door jou gekozen items. Deze variëren op basis van de grootte van het product: brievenbuspost, een brievenbus pakje of een groot pakket.

Levering
Na ontvangst van betaling worden de artikelen op werkdagen verstuurd. Levering vindt plaats binnen 2-5 werkdagen via PostNL. Heeft jouw bestelling spoed? Mail dan naar info@studiomek.nl om eventuele andere mogelijkheden te bespreken.

Retourneren
Indien je een artikel – om welke reden dan ook – niet wenst af te nemen, bestaat het recht om het artikel binnen 14 dagen na aflevering aan Studio MEK te retourneren, voorzien van geldig aankoopbewijs. Stuur een e-mail naar info@studiomek.nl o.v.v. ‘retour’, dan helpen wij je vanaf daar verder.

De kosten voor retourzendingen zijn per definitie voor rekening van de koper.

Retourzendingen worden niet geaccepteerd wanneer het artikel gebruikt, beschadigd of bevuild is of als er getracht is een gebrek zelf te herstellen.

Klacht
Is het artikel dat jij besteld hebt niet wat je er van verwacht had? Of is het beschadigd aangekomen? Mail je klacht dan naar info@studiomek.nl zodat we samen naar een passende oplossing kunnen zoeken.

Copyright
Op alle getoonde beelden, teksten, projecten en andere content op www.studiomek.nl berust auteursrecht. Alle content is gemaakt en geschreven door Marlotte Kooijman, tenzij anders vermeld. Het is niet toegestaan content te kopiëren of gebruiken voor eigen gebruik, zowel voor persoonlijke als commerciële doeleinden. Mocht het gewenst zijn een of meerdere beelden en/of teksten te gebruiken, dan dient te allen tijde toestemming te worden gevraagd aan Marlotte Kooijman via info@studiomek.nl

Intellectueel eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de aangeboden producten berusten exclusief bij Studio MEK. Onder deze rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen: alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom in de breedste zin des woords.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan, buiten dit gebruiksrecht om, direct of indirect, producten van Studio MEK te vermenigvuldigen, door te sturen, openbaar te maken en/of aan te bieden.

Ook is het niet toegestaan de op materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten te verwijderen, te wijzigen, noch om het desbetreffende materiaal of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Studio MEK

Algemene voorwaarden DIENSTEN Studio MEK

DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Studio MEK - Marlotte Kooijman Grafisch ontwerp: een designbureau voor Grafisch vormgeving, Illustratie en aanverwante diensten. Studio MEK is geregistreerd bij de KVK onder 64131556, gevestigd en kantoorhoudende te Zeist, Nederland.
2. Cliënt: de natuurlijke of rechtsperso(o)n(en) die met Studio MEK een overeenkomst heeft of hebben gesloten.
3. Partijen: Studio MEK en Cliënt.
4. Overeenkomst: de door partijen schriftelijk overeengekomen afspraak tot de uitvoering van de Opdracht alsmede de voorwaarden waaronder de Opdracht zal worden uitgevoerd.
5. Opdracht: onderdeel van de tussen partijen geldende Overeenkomst, inhoudende een door Studio MEK ten behoeve van de Cliënt te verrichten taak conform de hierover in de tussen partijen overeengekomen offerte.

OFFERTES EN OVEREENKOMSTEN
1. Alle offertes van Studio MEK zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. De in de offertes van Studio MEK vermelde bedragen zijn in Euro’s en exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.
3. Studio MEK behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen door te voeren welke het gevolg zijn van wijziging van BTW-tarieven of van wettelijke regelingen en bepalingen.
4. Alle aanbiedingen en offertes van Studio MEK zijn 14 dagen geldig. Indien een aanbieding of offerte niet binnen 14 dagen na uitbrengen door Cliënt is aanvaard, wordt deze geacht te zijn verworpen.
5. Tussen Partijen komt een overeenkomst tot stand, zodra de Cliënt een door Studio MEK uitgegeven offerte ondertekend retour zendt of via de elektronische weg accordeert.
6. Indien tussen partijen is afgesproken dat (een deel van) het geoffreerde bedrag bij wijze van aanbetaling voorafgaand aan het aanvangen van de werkzaamheden zal worden voldaan, en de Cliënt voldoet deze betaling niet tijdig, dan is Studio MEK gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Het in artikel 2 van ‘De Annulering’ van deze Algemene Voorwaarden gestelde is van overeenkomstige toepassing.

VERPLICHTINGEN STUDIO MEK
1. Studio MEK zal de Opdracht goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de opdracht uitvoeren conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit. Op Studio MEK rust een inspanningsverplichting.
2. Studio MEK draagt er zorg voor dat de Opdracht wordt uitgevoerd door terzake deskundige personen.
3. Studio MEK is gerechtigd voor de uitvoering van de Opdracht derden in te schakelen.
4. Studio MEK verplicht zich tot geheimhouding van alle, in het kader van de Overeenkomst door de Cliënt aan Studio MEK verstrekte, gegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of behoort te kennen.

LEVERING
1. Studio MEK zal de Opdracht met bekwame spoed uitvoeren.
2. Cliënt is ertoe gehouden een spoedige levering van de diensten in het kader van de Overeenkomst mede mogelijk te maken.
3. De door Studio MEK aangegeven termijnen zijn steeds van indicatieve aard. Slechts indien zulks nadrukkelijk en expliciet uit de Overeenkomst blijkt, is deze termijn een uiterlijke en fatale termijn.
4. Indien de Cliënt niet tijdig, dat wil zeggen, binnen 2 werkdagen nadat een concept of advies is geleverd waarvoor akkoord of input van de Cliënt benodigd is, hierop inhoudelijk reageert, zal de leveringstermijn vertraging opleveren. Indien de uitvoering van de Opdracht vertraging ondervindt om een andere reden dan in de voorgaande zin bedoeld, ontvangt de Cliënt hiervan zo spoedig mogelijk bericht.

BETALING
1. Betaling door de Cliënt aan Studio MEK dient binnen 14 dagen na de factuurdatum plaats te vinden.
2. Bij accordering van de offerte, wordt een aanbetaling van 50% door de Cliënt voldaan. Studio MEK vangt pas aan met de uitvoering van de overeenkomst indien deze aanbetaling volledig is voldaan.
3. Vanaf de schriftelijke of elektronische accordering van de offerte geldt een betalingsverplichting van 50% van het totaalbedrag vermeld op de offerte.
4. De Cliënt wordt niet in gebreke gesteld na verval van de betalingstermijn, maar verkeert direct in verzuim. Als gevolg van het in verzuim zijn is de Cliënt, per de vervaldatum, wettelijke rente over het factuurbedrag aan Studio MEK verschuldigd.
5. Indien de Cliënt het verschuldigde niet binnen 5 dagen nadat Studio MEK een aanmaning heeft verstuurd, heeft voldaan, heeft Studio MEK naast recht op een wettelijke rentevergoeding, tevens recht op vergoeding van de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van het factuurbedrag bedragen met een minimum van € 250,-.
6. Studio MEK houdt zich bovendien het recht voor bij niet tijdige betaling haar diensten op te schorten voor zolang als volledige betaling van de Cliënt uitblijft.
7. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van Cliënt niet op.

AANSPRAKELIJKHEID
1. Studio MEK is met inachtneming van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van haar werkzaamheden, voor zover deze het gevolg zijn van niet of onvoldoende in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid, en het vakmanschap waarop bij de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de opdracht redelijkerwijs mag worden vertrouwd, en ongeacht of zij deze werkzaamheden zelf heeft uitgevoerd, dan wel of zij derden heeft ingeschakeld om deze werkzaamheden namens haar uit te voeren.
2. Studio MEK is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, bedrijfsschade, gemiste besparingen en/of stagnatieschade, welke Cliënt mocht lijden door gebreken in de uitvoering van de Opdracht.
3. Studio MEK is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door de Cliënt aan Studio MEK verstrekte informatie en/of aangeleverd materiaal.
4. Buiten het in lid 1 genoemde is Studio MEK is nimmer aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door derde partijen met wie zij in het kader van de uitvoering van haar werkzaamheden (heeft) samen(ge)werkt. Ook is Studio MEK nimmer aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door derde partijen met wie zij in het kader van de uitvoering van haar werkzaamheden op verzoek of door tussenkomst van de Cliënt (heeft) samen(ge)werkt.
5. In geval niettegenstaande de in de leden 1, 2, 3 en 4 van dit artikel vervatte aansprakelijkheidsuitsluitingen enige aansprakelijkheid op Studio MEK mocht rusten, dan zal de aansprakelijkheid van Studio MEK te allen tijde beperkt zijn tot het factuurbedrag, dat Studio MEK Cliënt in het kader van de overeenkomst in de 6 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis in rekening heeft gebracht, met dien verstande, dat dit bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Studio MEK haar uitkeert, nimmer te boven gaat.

TOEPASSELIJKHEID
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Studio MEK, www.studiomek.nl
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Studio MEK en Cliënt, alle door Studio MEK ten behoeve van de Cliënt te verrichten werkzaamheden en op alle Opdrachten.
3. Algemene Voorwaarden van de Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. De Cliënt verklaart expliciet dat deze Algemene Voorwaarden hem of haar voorafgaand de opdracht ter hand zijn gesteld. De Cliënt verklaart bovendien expliciet de inhoud van de Algemene Voorwaarden tot zich hebben genomen en verklaart zich expliciet akkoord met alle bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.
5. Studio MEK is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigingen en zal de Cliënt bij wijziging hiervan schriftelijk of via de elektronische weg op de hoogte stellen.

VERPLICHTINGEN CLIËNT
1. De Cliënt stelt Studio MEK in de gelegenheid de Opdracht uit te voeren.
2. De Cliënt verstrekt Studio MEK alle benodigde gegevens, concepten en documenten, waarvan Cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat ze noodzakelijk zijn voor het op correcte wijze uitvoeren van de Opdracht. Studio MEK is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onvolledigheid of onjuistheid van aan Studio MEK verstrekte informatie.
3. Wordt er aan de leden 1 en 2 van dit artikel geen gevolg gegeven, dan is Studio MEK bevoegd diens werkzaamheden voor de Cliënt op te schorten c.q. te beëindigen. Studio MEK houdt zich in een dergelijk geval het recht voor de gemaakte kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Cliënt in rekening te brengen.
4. Tenzij anders overeengekomen, dient Cliënt in geval vaste prijzen overeen zijn gekomen, de door Cliënt nog gewenste wijzigingen op door Studio MEK in concept opgeleverde documenten, ontwerpen en adviezen, of hierover te stellen vragen binnen 7 dagen na de levering van deze concepten door Studio MEK, schriftelijk aan Studio MEK te melden. Studio MEK behoudt zich het recht voor om aanpassingen, aanvullingen en/of vragen naar aanleiding van dergelijke meldingen, die na de genoemde periode binnenkomen, uit te voeren of te adresseren tegen het gangbare uurtarief zoals genoemd in iedere offerte.
5. Cliënt dient gebreken aan de (voltooide) werkzaamheden binnen bekwame tijd, uiterlijk binnen 14 dagen nadat Cliënt deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk en met redenen omkleed, aan Studio MEK te melden.

DE ANNULERING
1. De Cliënt kan de Overeenkomst slechts annuleren, indien Studio MEK nog niet met de werkzaamheden tot uitvoering van de overeenkomst is aangevangen. De aanbetalingsverplichting van 50% blijft gelden en wordt niet terugbetaald.
2. Indien Cliënt de Overeenkomst annuleert terwijl Studio MEK reeds met de uitvoering van de Opdracht is aangevangen, dan is de Cliënt gehouden alle schade te vergoeden welke Studio MEK leidt ten gevolge van deze annulering. De hieronder begrepen schade bevat onder meer de vergoeding voor reeds uitgevoerde werkzaamheden en gemaakte kosten, winstderving en gevolgschade.

TARIEVEN
1. Studio MEK hanteert zowel uurtarieven als vaste prijzen. De hoogte hiervan is terug te vinden in de offerte van Studio MEK.
2. Wanneer geen vaste tarieven overeen zijn gekomen, hanteert Studio MEK het uurtarief zoals op de offerte is opgenomen.
3. Indien Studio MEK uurtarieven hanteert, kan zij op voorhand voor zover mogelijk een inschatting van het aantal benodigde uren geven. Deze inschatting betreft nadrukkelijk een indicatie, en kan nooit als uiterlijk uren aantal begrepen of geïnterpreteerd worden. De Cliënt kan geen rechten ontlenen aan dergelijke inschattingen.
4. In de offerte staat vermeld welke dienst precies verricht zal worden tegen welk tarief. In geval voor de daadwerkelijke verrichte diensten meerwerk is uitgevoerd, bijvoorbeeld omdat de omstandigheden, opdracht of wens van de Cliënt zijn gewijzigd, dan zal Studio MEK dit meerwerk tegen het gangbare uurtarief, zoals genoemd in iedere offerte in rekening brengen.

INTELLECTUEEL EIGENDOM
1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de dienstverlening, Opdracht en de daaruit voortvloeiende documenten en producten berusten exclusief bij Studio MEK. Onder deze rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen: alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom in de breedste zin des woords.
2. Studio MEK verleent Cliënt het recht de in het kader van de tussen partijen bestaande overeenkomst en de Opdracht vervaardigde documenten en producten te gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn vervaardigd na volledige betaling. Het is Cliënt uitdrukkelijk niet toegestaan, buiten dit gebruiksrecht om, direct of indirect, producten gerelateerd aan de Opdracht, een dienst, document of product van Studio MEK inclusief adviezen, strategieën, concepten en/of ontwerpen, te vermenigvuldigen, door te sturen, openbaar te maken en/of aan te bieden.
3. Het is Cliënt niet toegestaan de op materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten te verwijderen, te wijzigen, noch om het desbetreffende materiaal of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Studio MEK.
4. Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet bedoeld om enige rechten van intellectuele eigendom over te dragen.
5. Cliënt verleent bij voorbaat het recht aan Studio MEK om het geleverde werk in haar portfolio te plaatsen. Indien dit niet gewenst is, is Cliënt verplicht dit voor het akkoord van de offerte te melden.

OVERMACHT
1. In geval van overmacht van Studio MEK worden de prestaties van Studio MEK opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
2. Indien de overmachttoestand langer dan één maand aanhoudt, dan zijn zowel Studio MEK als de cliënt gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Studio MEK brengt in een dergelijk geval alle kosten in rekening voor de tot het moment van overmacht uitgevoerde werkzaamheden en/of gemaakte kosten in het kader van de overeenkomst.
3. In geval van een overmachttoestand heeft Cliënt geen enkel recht op enige (schade)vergoeding.
4. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Studio MEK onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Studio MEK kan worden gevergd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het overeenkomen van de opdracht te voorzien was. Tot die omstandigheden worden onder meer gerekend (maar zijn niet beperkt tot): (burger)oorlog, oproer, staking, maatregelen van een overheidsinstantie, onvoldoende personele bezetting bij ziekte, machinedefecten (computers inbegrepen), technische storingen en overmacht bij het verloren gaan van gegevens in de meest ruime zin van het woord.

KLACHTEN
In geval van klachten zal Cliënt deze binnen bekwame tijd, of in elk geval binnen 14 dagen na het ontstaan daarvan, melden via info@studiomek.nl. Studio MEK verbindt zich ertoe klachten zo spoedig mogelijk, of in elk geval binnen 14 dagen na de melding in behandeling te nemen en Cliënt hieromtrent te berichten.

GESCHILLEN
1. Alvorens zich tot een rechter te wenden, zullen partijen het uiterste trachten om tot een voor beide partijen acceptabele oplossing te komen.
2. Elk geschil dat zich tussen partijen voordoet, en niet conform lid 1 van dit artikel kan worden opgelost, zal worden voorgelegd aan de rechter in Utrecht.

SLOTBEPALINGEN
1. Tussen Studio MEK en Cliënt is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
2. Indien door rechterlijke tussenkomst een of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden buiten toepassing worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverkort hun rechtskracht behouden.
3. Deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht indien Studio MEK geheel of gedeeltelijk van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

Studio MEK
Brigittenstraat 22
3512 KM Utrecht
KvK-nummer: 64131556
BTW-indentificatie nummer: NL002208571B77
Tel: 0031 (6)  1244 0989